VEDTÆGTER FOR

STØTTEFORENINGEN FOR

MEJLS-ORTEN-TINGHØJ FRISKOLE

og 

NATURBØRNEHAVE

Navn, hjemsted og formål:

§ 1

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Mejls-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave”.

Foreningens formål er:

1. at arbejde aktivt for drift af en Friskole og Naturbørnehave, herunder etablering og drift af en multifunktions hal i området, Mejls, Orten og Tinghøj.

  1. at tilvejebringe midler til støtte for anskaffelse af aktiver til Friskolen og Naturbørnehaven, herunder en multifunktions hal og støtte for opgaver og aktiviteter til gavn og glæde for skolen, børnehaven og brugerne.
  1. at arbejde positivt for skolen, børnehaven og MOT-Multi, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Medlemmer:

§ 2

Støtteforeningen er upolitisk, og enhver, der måtte ønske det, kan optages som medlem.

Foreningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedrørende skolens/børnehavens ledelse, personale og elever/børnehavebørn.

Kontingent:

§ 3

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Det fastsættes som et beløb for alle medlemmer.

Herudover modtager foreningen frivillige bidrag.

Medlemmers rettigheder:

§ 4

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Generalforsamling

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet sted i lokalområdet. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 15. april. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 Indkaldelsen skal ske ved indrykning i ugepressen og/eller Stafetten – samt skoleintra.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt deres kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1.  Valg af dirigent.
  2.  Bestyrelsen aflægger beretning.
  3.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4.  Fastsættelse af medlemskontingent.
  5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  6.  Valg af revisor.
  7.  Indkomne forslag.
  8.  Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Evt. fremsendte forslag offentligøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt.

Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

§ 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 9

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, med bindende virkning, beslutning i foreningens anliggender.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelsen kan ophæve et medlems medlemskab af støtteforeningen ved kontingentrestance eller modarbejdelse af foreningens vedtægter. Bestyrelsens afgørelse kan indankes overfor generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Regnskabsår:

§ 10

Foreningens regnskabsår går fra den 1.  januar til den 31. december.

Det reviderede regnskab skal tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer og opløsning:

§11

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemme-berettigede medlemmer stemmer for forslaget ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 12

I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget i henhold til § 11, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder en fond, der skal støtte lokale formål i området, Mejls, Orten, Tinghøj.